wtorek, 24 stycznia 2017

Jak przebiegły konsultacje?

Badaniami objęto całą społeczność szkolną. Zespół rozpoczął zbieranie informacji od warsztatów w klasach szóstych podczas których uczniowie odpowiadali na pytania i sami wypowiadali się na temat pojęcia SOLIDARNOŚĆ:
„Jak rozumiesz pojęcie SOLIDARNOŚĆ?”
„Co oznacza solidarność w szkole i w życiu codziennym?”
„Jakie zachowania wiążą się z pojęciem solidarności w szkole?”
„Komu można pomagać, z kim można się solidaryzować?”
„Czym jest szkolny wolontariat?”
„Kto może stać się wolontariuszem?”

6 grudnia przeprowadzono badania ankietowe uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Uczniowie byli badani podczas zajęć z wychowawcą, rodzice w czasie zebrań, a nauczyciele w przerwie posiedzenia rady pedagogicznej.
Z analizy wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli jednoznacznie wynika, że zdaniem badanych uczniowie powinni podejmować zadania w ramach wolontariatu w duchu solidarności, wzajemnej pomocy i dzielenia się. Większość badanych dostrzega obszary dla takich działań w swoim najbliższym otoczeniu. Największa grupa badanych uczniów deklaruje, że w ramach wolontariatu mogliby opiekować się młodszymi dziećmi (72 osoby spośród 116 badanych), nieco mniej uczniów pomagałoby w nauce innym (69 osób), podobna grupa uczniów (57 i 58 osób) zauważa,że mogliby pomagać osobom starszym spoza szkoły i osobom niepełnosprawnym. Badani uczniowie wskazują cztery grupy korzyści, które może dostarczyć działanie w ramach wolontariatu: poznawanie nowych ludzi (65 osób), zdobywanie doświadczenia(65 osób), poczucie bycia potrzebnym (62 osoby) oraz poczucie satysfakcji z działania (56 osób). Bardzo podobnie myślą badani rodzice i nauczyciele.
Cała społeczność szkolna jednoznacznie twierdzi, że warto podejmować działania w ramach pomocy innym.
Z przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek o tym, że prawie połowa wszystkich badanych nie wie dokładnie jakie są potrzeby najbliższego otoczenia dotyczące działań w ramach wolontariatu. Badani deklarują, że widzą potrzeby tych osób, ale nie mają wiedzy jakiej konkretnie pomocy należałoby im udzielić.
Zatem bardzo ważna wydaje się rola Zespołu, który ma za zadanie postawić przed społecznością szkolną konkretne zadania, będące odpowiedzią na aktualne potrzeby środowiska szkolnego.
Potrzeby te zostały zdiagnozowane poprzez indywidualne rozmowy z potrzebującymi, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz poprzez współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc osobom znajdującym się przejściowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej.

Jaki jest cel szczegółowy?
– Tworzymy Szkolny Klub Woluntariuszy.
Cel ten jest zgodny z potrzebami całej społeczności szkolnej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele w przeprowadzonych badaniach deklarowali ogromne zainteresowanie ruchem wolontariackim oraz wskazywali korzyści dla uczniów i całego środowiska z podejmowania takich działań.